Hizmetlerimiz

MestCon Grup Hidrolik Mühendisliği ve Sağlık Teknolojileri alanında mühendislik ve danışmanlık hizmeti sunmaktadır.

Hidrolik Mühendislik Hizmetleri

Danışmanlık

M

estCon ulusal ve uluslararası pazarda su teknolojileri ve altyapı hizmetlerine yönelik tasarım, kurulum, işletim, yeniden düzenleme, restorasyon vb çok çeşitli kapsam ve ölçekte danışmanlık hizmetleri sunmaktadır.

Firmamız gereksinim belirleme ve fizibilite çalışmalarından tasarım, mühendislik, tesisat ve işletim hizmetlerine kadar su altyapısına yönelik gereksinim duyduğunuz her türlü hizmetin anahtar teslimi sağlanabilmesine yönelik ihtiyaç duyulan tüm uzmanlıkları bünyesinde barındırmaktadır.

Firmamızın deneyimli uzman kadrosu, sahip olduğu engin ulusal-uluslararası saha tecrübesi ve teknik donanımı ile kamu ve özel sektördeki müşterilerine mühendislik ve danışmanlık hizmetleri sunmaktadır. Danışmanlık hizmetleri kapsamında gerçekleştirilen faaliyetler temel olarak; Master Plan hazırlıkları, fizibilite çalışmaları, mevcut sistemlerin analiz edilmesi, gereksinim tespiti, mevcut sistem ve kaynakların performans değerlendirmesi, müşteriye uygun optimum çözüm alternatiflerinin oluşturulması, su kaynakları ve dağıtım ağına yönelik sayısal modelleme ve optimizasyon çalışmaları, uluslararası başarı örnekleri ve endüstri standardı uygulamaların Müşteri gereksinimleri ve beklentilerine göre özelleştirilerek adaptasyon ve kullanılabilirliğinin sağlanması vb. şeklinde sıralanabilir.

MestCon alan uzmanlığı ile ilgi R&D ve Danışmanlık projeleri ile de (Avrupa Birliği, Dünya Bankası, Yerel Kaynak vb destekli) yakından ilgilenmektedir.

Su Kayıp-Kaçak Tespiti

F

iziksel su kaçağı su dağıtım şebekelerinin temel ve kaçınılmaz sorunlarındandır. Bu durum sadece yerel bir sorun olmaktan ziyade aslında tüm dünya için genel ortak bir sorun durumundadır. Dünya istatistikleri su kaynaklarının yaklaşık yarısının su dağıtım şebekelerindeki fiziksel kaçaklardan dolayı son kullanıcıya ulaşamadan israf olduğunu göstermektedir. Dünya genelinde her yıl 32 milyar m3’den fazla su şebekelerdeki fiziksel kaçaktan dolayı kaybolmaktadır. Yine her yıl tüketicilere dağıtılan ilave 16 milyar m3 su da fiziksel kaçak, eksik/hatalı ölçümleme ve/veya yasal olmayan kullanım dolayısı ile faturalandırılamamaktadır. Bu durum Dünya genelinde yaklaşık 14 milyar ABD Doları tutarında küresel bir maliyet yaratmaktadır. Su şebekelerindeki fiziksel kaçağa yönelik Dünya ortalamasının yaklaşık %35’ler seviyesinde olduğu tahmin edilmekle birlikte bu değer bazı ülkelerde/bölgelerde %50-60 seviyelerine ulaşabilmektedir.

Fiziksel kaçak tespitindeki etkinlik ve başarı kullanılan cihazlardan daha ziyade uygulanan sistematik metodoloji ile pratik deneyimle çok daha ilişkilidir. MestCon, mevcut ekibinin uzun yıllara dayanan saha deneyimi ve “başarısı test edilmiş” kendi tasarımı metodolojisi ile Türkiye ve yakın coğrafya da fiziksel su kaçağı tespit çalışmalarında önemli bir hizmet açığını karşılamak üzere yola çıkmıştır.

Su Dağıtım Şebekesi ve Altyapısı

M

estCon endüstri ve/veya hane kullanımına yönelik su dağıtım şebekesi tasarımı ve tesisi konusunda engin bir saha deneyimine sahiptir. Bu kapsamda MestCon yetişmiş deneyimli kadrosu ve başarısı test edilmiş uygulama yaklaşımı ve metodolojileri ile birlikte su dağıtım şebekelerinin optimizasyonu konusunda da uzmanlaşmış, suyun kaynağından alınıp son tüketiciye ulaşmasına kadar geçen süreçteki tüm bileşenlerin (topoğrafik/jeo-teknik etütler, terfi merkezleri, depolama, arıtma, iletim/dağıtım pompalama, vanalama vb) tasarlanması, temini ve tesissine yönelik anahtar teslimi hizmet sağlamakta ve bu geniş yelpazedeki yaklaşım ile de su kaçaklarının minimize edilmesi, su kaynaklarının en etkin şekilde kullanılması ve dolayısı ile hizmette kalite ve sürdürülebilirliğinin temin edilebilmesine yönelik müşterileri için güvenilir bir çözüm ortağı konumuna gelmiştir.

Sağlık Teknolojileri

S

ağlık hizmeti, birbirlerinden çok farklı ve sürekli değişen gereksinim, öncelik ve beklentilere sahip, farklı disiplinlerde paydaşlardan oluşan yapısı gereği diğer tüm hizmet alanlarından daha karmaşık ve ciddi anlamda farklılık göstermektedir. Aslında sadece daha karmaşık bir alan değil aynı zamanda neredeyse her gün yeni kavramların eklendiği, yeni mevzuat ve yaklaşımların benimsendiği, yeni standartların belirlendiği, yeni icat ve buluşların gerçekleştirildiği, yeni teknolojilere gereksinim duyulan sürekli kendisini yenileyen de bir alandır. Bu yapısı gereği de çok daha talepkar bir kullanıcı kitlesine sahiptir. Bu çerçevede, sağlık alanında sunulan hizmetler de bu karmaşık ve dinamik yapıya hızla adapte olabilen bir çözüm ve yaklaşım gerektiren hizmetler olmak durumundadır.

MestCon firması, aslında son derece genç bir firma olmasına rağmen, sahip olduğu multi-disipliner ekip ile (tıp hekimleri, medikal cihaz planlayıcılar, tıp bilişim uzmanları ve sağlık işletmesi yöneticileri) sağlık sektörünün her alanında anahtar teslimi çözümler sunabilecek bir deneyim ve teknik birikime sahiptir. Firmamız, ulusal ve uluslararası çok büyük ve karmaşık sağlık projeleri deneyimine sahip uzman kadrosu ile hem ülkemiz ve hem de yakın coğrafya için hem kamu hem de özel sektör için aranan çok kritik bir proje ortağı rolündedir.